Monday, 2 September 2013

पुरुष


y?kq dFkk                                   

    feJk th ,d vkfQl esa ukSdjh djrs gSa A jkst vius LdwVj ls vkrs& tkrs gaS A ml fnu Hkh vkfQl ls ?kj vk jgs Fks A muds vkxs&vkxs ,d csgn lqUnj lh efgyk viuh LdwVh ij lokj gks LdwVh mM+k jgh Fkh A mlus >huk lk ihys jax dk dVLyho dqrkZ vkSj CySd dyj dh ySxht iguh gqbZ Fkh A vius >hus ls ihys jax ds dqrsZ ds uhps ml efgyk us CySd dyj dh czstjh iguh Fkh tks feJk th dks ckgj ls ftruh vkdf’kZr dj jgh Fkh mlls dgha vf/kd eu dks ijs”kku dj jgh Fkh A os mlds ihN&ihNs gh viuk LdwVj nck, pys tk jgs Fks A ,d ckj rks og efgyk vkWjsat ykbV ij dzWkl djds fudy xbZ rks iDds fu;e dkuwu ds iqtkjh feJk th us jsMykbV dzkWl dj nh Fkh ysfdu ml efgyk dk ihNk ugha NksM+k Fkk A os mlds ihNs&ihNs gh py jgs Fks vkSj cgqr [kq”k Fks A rHkh ------rHkh--- vpkud mUgs Kku izkIr gks x;k A ,d L=h muds vkxs vkxs dSls py jgh gS ----og rks muls thruk pkg jgh gS ----vjs ;g D;k-----ugha-----ugha-----viuh vkWa[kksa dks lq[k nsu ds  pDdj esa rks os viuk iq:’kRo gh Hkwy x, A LdwVj nkSM+krs &nkSMkrs mUgas lkjs osn] iqjk.k vkSj Le`fr;ka >d>ksjus yxs Fks vkSj mu ij Fkw&Fkw dj jgs Fks A cl fQj D;k Fkk ---------mUgksaus LdwVj pkSFks xs;j esa Mkyk vkSj ,d gh iy esa os ml efgyk ls vkxs fudy x, Fks A vc mudk lhuk pkSM+k Fkk A

        vc feJk th dh ugha ,d iq:’k dh thr gks xbZ Fkh A 

 
MkW0 iwju flag